Pronájem lokální kryoterapie

  • -

Pronájem lokální kryoterapie

Lokální kryoterapie

  • Lokální kryo­ter­a­pie se úspěšně využívá při ter­a­pii lokálních, zánět­li­vých, rev­ma­tických onemocnění, ent­e­zo­pa­tií a bole­s­ti­vých úponů, při léčbě úra­zů pohy­bo­vé­ho apará­tu (zlo­men­i­ny, vym­knu­tí, vyklou­bení, natažení či natržení šlach a svalů), rev­ma­tiz­mu měk­ké tká­ně, dis­ko­pa­tií, myal­gií, dále u dege­ne­ra­tiv­ních změn, akut­ního lum­boi­s­chia­dické­ho syn­dro­mu, atd. Působení chlad­né páry vycháze­jící z hubice přístro­je lze rov­něž využít pro zmírnění nás­led­ků popá­le­nin.
  • Ter­a­peutický efekt lokální kryo­ter­a­pie spočívá v chla­do­vé blo­kádě kožních recep­torů, která vede ke snížení vnímá­ní bole­sti v pos­tiže­ném mís­tě (toto vede ke snížení dávek far­ma­ko­lo­gických pro­s­třed­ků, v přípa­dě přidružených zdra­vot­ních obtíží). Ome­zená funk­ce a pohy­b­li­vost pos­tižených klou­bů se při apli­ka­ci lokální kryo­ter­a­pie výraz­ně zle­pšu­je. Oto­ky nejen zánět­li­vé­ho, ale i trau­ma­tické­ho půvo­du se díky zle­pše­né­mu trans­por­tu lym­fa­tický­mi céva­mi zmenšu­jí. Snížená tkáňo­vá teplo­ta vede pří­mo k pot­lačení zánět­li­vé­ho pro­ce­su snížením poč­tu leu­ko­cy­tů a akti­vi­ty kola­genázy v mís­tě záně­tu. Po počá­teční vazo­kons­trik­ci, která je dopro­váze­na zvýšeným sval­o­vým tonu­sem, nás­led­ně pozo­ru­je­me vazo­di­lata­ci a dlo­uho­d­o­bější rela­xa­ci mus­ku­la­tu­ry.
  • Vel­mi vhod­né je také tuto meto­du používat při léčení záně­tu kloub­ních vazů a šlach, při poš­ko­zení klou­bů, měk­kých tká­ní a změnách, kte­ré způso­bu­jí pře­tížení sval­o­vě šla­cho­vé­ho apará­tu. Zmenšení bole­stí je důležitým cílem a úlo­hou před zahájením inten­zivní reha­bi­litace. Je dokázá­no, že léč­ba chla­dem umožňu­je paci­en­tům náv­rat k úpl­né fyzické akti­vitě po poš­ko­zení kloub­ního vazu průměrně o 15 dní dří­ve než při využití stan­dard­ních ter­a­peutických pos­tupů.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: info(@)lefeen.com, nebo telefonicky na 739306344